stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg

Zarząd „Szkuner” Sp. z o.o.
ul. Portowa 22, 84 -120 Władysławowo

zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej
we Władysławowie.

 

Rokowania dotyczyć będą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomościbędącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Szkuner sp. z o.o., stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 324/1 o obszarze łącznym 1364 m², dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr GD2W/00001931/6 zwanej dalej „nieruchomością”, zabudowanej. Nieruchomość położona jest przy ul. Portowej 3 we Władysławowie.

Na terenie ww. działki znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny, dwupiętrowy. W budynku znajduje się 14 lokali mieszkalnych, z których kilka pozbawionych jest bezpośredniego (wyłącznie z korytarza) dostępu do kuchni, wc czy łazienki. Wszystkie lokale w przeszłości stanowiły mieszkania zakładowe, obecnie pozostają nadal wynajęte mieszkającym w nich najemcom. Powierzchnia lokali wynosi 714,03 m2, natomiast powierzchnia wspólna – 368,27 m2. Żaden z 14 lokali nie został wyodrębniony.

Poza ww. ograniczeniami wynikających z najmu lokali mieszkalnych, opisana wyżej nieruchomość jest wolna od wszelkich wad prawnych, nie jest obciążona innymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

Na opisanym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym teren przedmiotowej działki oznaczony jest symbolem: 14 MW, U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej.

Cena nieruchomości, której dotyczy niniejsze ogłoszenie, określona została zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 5 sierpnia 2019 r. na kwotę 1.533.000,- zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) brutto.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

 1. akceptacja stanu dotyczącego przedmiotowej nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży podanych w niniejszym ogłoszeniu,
 2. zaproponowanie ceny kupna nieruchomości,
 3. wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), 
 4. podpisanie umowy o zachowaniu poufności odnośnie informacji przekazywanych w toku rokowań.
 5. spełnienie pozostałych warunków wynikających z niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym się jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przystąpienia do rokowań i udziału w tych rokowaniach i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę wraz z proponowanymi warunkami płatności. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, o której mowa w pkt c powyżej,
 5. oświadczenie, że wobec zgłaszającego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego,
 6. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie www pod adresem: www.szkuner.pl/index.php?page=przetargi-i-konkursy.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zostać złożone w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 17 stycznia  2020 r. do godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki „Szkuner” ul. Portowa 22 we Władysławowie. Koperta powinna być opisana „Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Portowej 3 we Władysławowie” – nie otwierać przed 20 stycznia 2020 r. godz. 11.00”. Otwarcie kopert nastąpi 20 stycznia 2020 r.

Zaliczkę, o której mowa w pkt c. powyżej, należy wpłacić do dnia 17 stycznia 2020 r. na konto „Szkuner” Sp. z o. o. w Banku PEKAO SA 18 1240 3510 1111 0000 4307 7508.

Zaliczka przepada na rzecz Szkuner Sp. z o.o. jeżeli:

            a)uczestnik, który dokonał wpłaty zaliczki nie stawił się na rokowania w oznaczonym dniu i godzinie,

            b)zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego stało się niemożliwe z winy nabywcy.

Otwarcie kopert będzie niejawne. Osoby, które spełniły ww. warunki przystąpienia do rokowań otrzymają pisemne zaproszenia do udziału w rokowaniach w terminie oraz miejscu wskazanym w zaproszeniu.

Zaliczka nabywcy wyłonionego w ramach rokowań, o której mowa w pkt c powyżej, zostanie zarachowana na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zwrócona w terminie 7 dni od daty zakończenia rokowań.

Z nabywcą wyłonionym w wyniku rokowań zawarta zostanie umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Szkuner zastrzega sobie prawo wykluczenia z rokowań uczestnika, który nienależycie lub nieterminowo wykonuje lub wykonywał zobowiązania wzajemne wobec Szkuner sp. z o.o.

Przedmiot rokowań można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i stanowi wyłącznie zaproszenie do udziału w rokowaniach w celu zawarcia umowy.

Szkuner sp. z o.o. zastrzega sobie:

 1. prawo wyboru uczestników, z którymi będzie prowadzić rokowania,
 2. prawo prowadzenia rokowań w kolejnych rundach oraz dowolnego wyboru uczestników rokowań w tych rundach,
 3. możliwość badania wiarygodności finansowej uczestników rokowań i w tym celu zwracania się o odpowiednie dokumenty z tym związane oraz zwracania się o inne dokumenty, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa,
 4. prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,
 5. prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy oraz podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Administracji Sławomir Dettlaff od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 58 677 75 09 lub kom. 501 313 263.

Rokowania przeprowadzone zostaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). Do rokowań nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).

 


ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN